• supba.jpg
 • SUPBA-2.jpg

2percenta SUPSV

social facebook box blue

Pripravujeme

 • 15.02.2024   Deň otvorených dverí

Študijné odbory

ANIMOVANÁ TVORBAOBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIHSCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - KOSTÝMOVÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MASKÉRSKA TVORBAMASMEDIÁLNA TVORBAVÝTVARNÉ SPRACÚVANIE KOVOV A DRAHÝCH KAMEŇOV ZAMERANIE - ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO fotografikavirtual

vos

Pridružené školy UNESCO

unesco

Slovensko, krajina v srdci Európy

SKvSE2012

TV-VÍZIA - internetová televízia

logo-vizia-tv

International Education Society

International Education Society

Kto je online

Máme online 49 hostí 
Študijné odbory
ANIMOVANÁ TVORBA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 20:46

8630 M ANIMOVANÁ TVORBA

anim

Pripravuje žiakov v oblasti klasickej animácie, počítačovej animácie a filmovej animácie, poskytuje základy prípravy na využitie animácie vo všetkých oblastiach, kde sa predpokladá vizualizácia plošných a priestorových scén a ich oživenie, špecificky na modelovanie scén aplikovaných v scénografii.

Vyučovacie predmety:

 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, anglický jazyk, etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova;
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny animovaného filmu, výtvarná príprava, figurálna kresba, klasická ručne kreslená animácia, počítačová animácia, navrhovanie, dramaturgia trikového filmu.. 

Vedenie odboru: Mgr. art. Tomáš Galata

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • anglický jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 20:46

8606 M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN 

virtual

Študijný odbor pripravuje stredných výtvarných pracovníkov pre prácu vo fotografických a filmových štúdiách, reklamných agentúrach a televízii. Príprava sa zameriava na technologické postupy tvorby klasickej a digitálnej fotografie, fotografické žánre a ich špecifiká, rutinné ovládanie softwérov Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe in Design.., tvorivú práca v oblasti fotografického dizajnu v tlači (katalógy, plagáty, billboardy...), v interaktívnych médiách (web, CD-rom, baner, flash-animácia...) až po využitie fotografického videnia v oblasti videa, filmu a televíznej reklamy.

Vyučovacie predmety:

 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, anglický jazyk, etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova;
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, teória vývoja fotografie, figurálne kreslenie, technológia, počítačová grafika, videotvorba,  výtvarná príprava, fotografická tvorba, umelecká prax..

Vedenie odboru: Mgr. art. Jakub Michel

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • anglický jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 20:46

8603 M GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

grafika

Študijný odbor je zameraný na základné princípy dizajnérskej tvorby v spojení so súčasnými trendami v dizajne a navrhovaní výrobkov s dôrazom na ich funkčnosť, estetické, ekologické a ekonomické hľadisko. Absolvent  študijného odboru ovláda prácu s farbou, vzťah dekóru a objemu, základy zobrazovania, uplatnenia písma, základy anatómie, proporcií a zobrazovania ľudského tela, vlastnosti materiálov používaných v grafickom a priestorovom dizajne, prácu s PC, softwéry  2D a 3D grafiky. Uplatní ako kreatívny dizajnér vo vlastnom dizajnérskom štúdiu alebo v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických a grafických štúdiách alebo reklamných agentúrach.

Vyučovacie predmety:

 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova;
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, teória dizajnu, figurálne kreslenie, písmo, technológia, počítačová grafika, typografia, výtvarná príprava, navrhovanie, priestorová tvorba, umelecká prax.

Vedenie odboru: ak. mal. Pavel Michalič

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • anglický jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
KAMERA, ZVUK, STRIH PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 13 Október 2016 01:00

8637 M 01 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIH

kamera

Študijný odbor poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti pre oblasť audiovizuálnej tvorby v rozhlasových, televíznych a filmových štúdiách, pre spracovanie audiovizuálnych diel od prípravných fáz vzniku, cez samotné nakrúcanie, resp. nahrávanie až po posprodukciu. V obsahu vzdelávania sú základné druhy a žánre audiovizuálnych umeleckých diel, audiovizuálna tvorba a výroba, princípy kinematografie, práca s kamerou, svetelné a zvukové štúdio, filmové triky, strihové pracovisko, zabezpečenie nakrúcania filmov a výroby rôznych druhov audiovizuálnych diel, organizácia a vedenie tvorivého štábu pri výrobe audiovizuálnych diel.
Vyučovacie predmety:
 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, anglický jazyk, etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova;
 • odborné: ekonomika, manažment a marketing v masmédiách, masmediálne právo a etika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu, rozhlasu a televízie, virtuálna grafika, obrazová a zvuková tvorba, dramaturgický seminár, výtvarná príprava, ateliérová tvorba, fotografický ateliér, ateliér audiovizuálnej tvorby a techniky.

Vedenie odboru: Mgr. art. Jaroslav Susko

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • anglický jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
KOSTÝMOVÁ TVORBA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 20:46

8642 M 01 SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - KOSTÝMOVÁ TVORBA

kostym

Študijný odbor scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti z oblasti výtvarného a realizačného spracovania scénických kostýmových výprav pre divadlo, film, televíziu a ostatné scénické formy ako aj pre oblasť súčasného odevného dizajnu. Cieľom je  pripraviť žiaka na navrhovanie, projektovanie, materiálové a technologické spracovanie odevov a scénických kostýmov vrátane využitia digitálnych metód navrhovania, vizualizácie, konštruovania, modelovania, technickej prípravy a prezentácie svojej tvorby.

Vyučovacie predmety:

 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, anglický jazyk, etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova,
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, filmu a televízie, výtvarná príprava, figurálna kresba, konštrukcia a modelovanie odevov, technológia, navrhovanie, umelecká prax.

Vedenie odboru: Ing. Dušan Dižo 

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • anglický jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 

 

 
MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 20:46

8642 M 02 SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBA

malba

Študijný odbor scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti z oblasti výtvarného a realizačného riešenia scénického priestoru a priestorových výtvarných celkov pre divadlo, televíziu,  film a ostatné druhy scénických foriem. Cieľom je pripraviť žiaka na navrhovanie a projektovanie scénografických a  dekoratívnych realizácií, ich spracúvanie klasickými výtvarno-maliarskymi technikami a  virtuálnym zobrazovaním využitím digitálnych technológií. 

Vyučovacie predmety:

 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, anglický jazyk, etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova,
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, filmu a televízie, výtvarná príprava, figurálna kresba, písmo, počítačová grafika, technológia, navrhovanie, umelecká prax.

Vedenie odboru: Mgr. art. Vladimír Vanko

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • anglický jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
MASKÉRSKA TVORBA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 20:46

8642 M 04 SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MASKÉRSKA TVORBA

masker

Študijný odbor scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti v  tvorbe scénických masiek  pre  divadelné a televízne inscenácie, filmové predstavenia,  v oblasti  profesionálnej vizážistiky, umeleckého maskérstva, fotografického stylingu. Cieľom je  pripraviť žiaka na navrhovanie, materiálové a technologické spracovanie masiek a celkovej vizáže vrátane realizácií podľa historických vzorov,  použitie digitálnych metód vizualizácie návrhov a propagácie svojej tvorby.

Vyučovacie predmety:

 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, anglický jazyk, etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova,
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, filmu a televízie, výtvarná príprava, figurálne kreslenie, modelovanie, štylizácia účesov, navrhovanie, umelecká prax..

Vedenie odboru: Ing. Petronela Kubičárová

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • anglický jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
MASMEDIÁLNA TVORBA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 20:46

8635 M MASMEDIÁLNA TVORBA

masmedialnaPripravuje žiakov v oblasti výtvarnej a slovesnej zložky audiovizuálnych a printových médií. Absolventi študijného odboru nájdu široké pôsobenie v oblasti mediálnej sféry, pri vytváraní mediálnych komunikátov, pri ich príprave, tvorbe, produkcii, v mediálnych inštitúciách a podnikateľských subjektoch. Môžu pôsobiť napr. ako  scenáristi, dramaturgovia, redaktori a moderátori. Uplatnia sa vo výrobných štáboch filmových a televíznych programov, ako odborníci v tvorbe audiovizuálnych diel, tvorcovia internetových médiá, pracovníci reklamných agentúr.movie

Vyučovacie predmety:

 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova;
 • odborné: ekonomika, manažment a marketing v masmédiách, masmediálne právo a etika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu, rozhlasu a televízie, grafika a webdizajn, technológia tvorby v masmédiách, moderovanie v rozhlase a televízii, výtvarná príprava,  fotografický ateliér, videotvorba, ateliérová tvorba, umelecká prax.

Vedenie odboru: Mgr. Erik Binder, PhD.

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • anglický jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
VIRTUÁLNA GRAFIKA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 20:46

8637 M 03 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – VIRTUÁLNA GRAFIKA

virtual

Študijný odbor poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti pre oblasť audiovizuálnej tvorby v televíznych a filmových štúdiách, digitálne spracovanie audiovizuálnych diel,  tvorbu vizuálnych efektov. V obsahu vzdelávania sú základné druhy a žánre audiovizuálnych umeleckých diel, práca so špeciálnymi softwérmi na spracovanie obrazu a zvuku, audiovizuálna tvorba a výroba, princípy kinematografie, práca s kamerou, svetelné a zvukové štúdio, filmové triky, strihové pracovisko, zabezpečenie nakrúcania filmov a výroby rôznych druhov audiovizuálnych diel, organizácia a vedenie tvorivého štábu pri výrobe audiovizuálnych diel.

Vyučovacie predmety:

 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, anglický jazyk, etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova,
 • odborné: ekonomika, manažment a marketing v masmédiách, masmediálne právo a etika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu, rozhlasu a televízie, virtuálna grafika, dramaturgický seminár, výtvarná príprava, ateliérová tvorba, fotografický ateliér, ateliér audiovizuálnej tvorby a techniky.

Vedenie odboru: ak. mal. Igor Strinka

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • anglický jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.